PALLET GỖ

thông tin liên hệ
MR. HẢI
Phụ Trách KD - 0908 254 005

PALLET GỖ 2 HƯỚNG NÂNG

Pallet 2 hướng nâng
Pallet 2 hướng nâng
Pallet 2 hướng nâng 1000x1200
Pallet 2 hướng nâng 1000x1200
Pallet 2 hướng nâng 1200x1200
Pallet 2 hướng nâng 1200x1200
Pallet kê kho
Pallet kê kho
Pallet ván ép thưa
Pallet ván ép thưa
Pallet 2 hướng nâng
Pallet 2 hướng nâng
Pallet 2 hướng nâng
Pallet 2 hướng nâng
Pallet 2 hướng nâng
Pallet 2 hướng nâng

PALLET GỖ 4 HƯỚNG NÂNG

Pallet 4 hướng nâng
Pallet 4 hướng nâng
Pallet 4 hướng nâng 800x1200
Pallet 4 hướng nâng 800x1200
Pallet 4 hướng nâng
Pallet 4 hướng nâng
Pallet ván ép 2 mặt
Pallet ván ép 2 mặt
Pallet 4 hướng nâng
Pallet 4 hướng nâng
Pallet ván ép mặt liền
Pallet ván ép mặt liền
Pallet 4 hướng nâng
Pallet 4 hướng nâng
Pallet 4 hướng nâng
Pallet 4 hướng nâng

THÙNG GỖ, KIỆN GỖ

Thùng gỗ hở
Thùng gỗ hở
Thùng gỗ kín
Thùng gỗ kín
Thùng gỗ
Thùng gỗ
Thùng gỗ
Thùng gỗ